วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง บัตรเครดิต บัตรเครดิต ที่ทราบกันอยู่ว่ามีหลายประเภท แต่ละประเภทก็แตกต่างกันออกไปอีก แต่จะไม่แตกต่างกันมากก็ยังคงรูปแบบเดิม ส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่ารู้จัก บัตรเครดิต แน่นอน แต่ทำไมสมัคร บัตรเครดิต แล้วไม่ผ่านละ ในเมื่อเรารู้จักดังนั้นเราควรจะรู้จัก บัตรเครดิต มากกว่าเดิม บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ บัตรเครดิต ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-bank) ออกให้แก่ผู้ถือบัตรเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ

- ใช้แทนเงินสด ในการชำระค่าสินค้าและบริการเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ ให้แก่ ผู้ถือบัตรโดยลดการพกพาเงินสดจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรม

- ใช้ถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใช้ล่วงหน้าผู้ถือบัตรสามารถเบิกเงินสดจากตู้ ATM มาใช้ก่อนล่วงหน้าได้ แต่มีข้อควรระวังในการใช้บริการ คือ คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการเบิกใช้เงินสดในอัตราที่ ค่อนข้างสูง บัตรเครดิต ใครก็มีสิทธิได้แต่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเกณฑ์การณ์พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ความน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากประวัติการใช้บริการสินเชื่อ ประวัติการชำระเงินคืน วินัยในการใช้ การมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง อาชีพ และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น สินเชื่อประวัติการชำระหนี้ของความสามารถในการชำระหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ)

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ

- มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงิน หรือ

- มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

- มีเงินฝากออมทรัพย์ หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยวงเงินที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจากผู้ออก บัตรเครดิต ขึ้นกับการพิจารณาของผู้ ออกบัตรแต่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

คำค้นแนะนำ
สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่